Nometņu iela 48

Apraksts


Laumiņas Rezidences Nometņu ielas filiāles mazās, bet sirsnīgi iekārtotās telpas un iekšpagalma rotaļu laukumiņš veidots dabai draudzīgi, akcentējot mācību materiālu un rotaļlietu izgatavošanu no ekologiskām izejvielām, tai pat laikā ieguldot mīlestību un rūpes, lai bērniem sniegtu nepieciešamo izaugsmei.

Mazos, radošos prātus attīsta un izglīto augsti kvalificēti ar pedagogi un darbumīloši pedagogu palīgi. Filiāle aptver ģimenisko atmosfēru, kas ir būtisks pamats veiksmīgai adoptācijai un jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvei. Nemitīgi pilnveidojot savas zināšanas praksē, kolektīvs nodrošina vispusīgu pirmsskolas programmas apguvi, neaizmirstot par bērna individuālo pieeju un pozitīvu sadarbību ar vecākiem, piedāvājot dažādus radošos vakarus kopīgām aktivitātēm un ģimenes saišu stiprināšanai.

MŪSU GRUPAS
  • Zaķēni: mazie, jaunākie bērniņi, gatavi uzsākt mācību gaitas, vecums 1.6-3 gadi
  • Vāvereni: paši jau protam un turpinam izzināt pasaules brīnumus,  3 gadi – skolas vecumam
  • BRĪVAS VIETAS: IR
CENAS
  • Vienreizēja iestāšanās maksa: 100.00 EUR
  • Ikmēneša mācību maksa: 400.00 EUR mēnesī, papildus 4.50 EUR dienā par ēdināšanu.Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums: 250.61 EUR un 1.99 EUR dienā par ēdināšanu.Sadarbojamies arī ar Pierīgas novadu pašvaldībām: Ādažu, Babītes, Carnikavas, Mārupes, Kokneses, Ogres, Olaines, Stopiņu, Garkalnes, Siguldas, Ropažu, Jūrmalas un Saulkrastu.
MĀCĪBU GADA PLĀNS:

 

Mēnesis  Tēmas Vērtība/Tikums 
Septembris “Kāds pamats, tāda celtne”

Dzīvība/ Atbildība

Atbildība kā tikums vadlīniju kontekstā tiek izprasta kā griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību.

Oktobris “Pieliec prātu, aiztaupi spēku”

Daba/ Gudrība

Gudrība - māka izmantot zināšanas labā veicināšanai savā un sabiedrības dzīvē.

Novembris ‘’Katram Tēva māja mīļa’’

Valsts/ Drosme

Drosme vadlīniju izpratnē ir izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura stingrība, situācijas novērtēšana un cieņpilna rīcība, uzņēmība, centieni pēc taisnīgā un labā.

Decembris ‘’Draudzība dārgāka par zeltu”

Kultūra/ Tolerance

Tolerance tiek paskaidrota kā iecietība, vēlme izprast atšķirīgo, piemēram, cilvēka ārējo izskatu, veselības stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību un paražas.

Janvāris “Labāk viena patiesība nekā simts melu”

Cieņa/ Godīgums, laipnība

Laipnība kā tikums tiek skaidrots kā vēlība, atsaucība pret citiem un pieklājība.

Godīgums ir uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa.

Februāris “Laipna valoda vairo draugus”

Valoda/ Savaldība, mērenība

Mērenība - kā rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja nošķirt saprātīgas vēlmes no nesaprātīgām un atteikties no nevajadzīgā, atturēšanās no tā, kas traucē personas attīstību.

Savaldību vadlīniju kontekstā saprot kā pašregulāciju, uzvedības un emociju izpausmju kontroli un vadību, respektējot savu un cita cilvēka cieņu un brīvību.

Marts “Uz mēles medus, sirdī ledus”

Brīvība/ Solidaritāte, taisnīgums

Solidaritāti vadlīniju kontekstā saprot kā savstarpēju atbalstu un rīcības saskaņotību, rūpes par savu, citu un kopīgu labumu, demokrātisku dialogu ar citiem. Savukārt ar taisnīgumu jāsaprot godprātīga lemšana, cilvēktiesību un citu saprātīgu interešu un morāles normu ievērošana.

Aprīlis “Nerunā gari, bet dari”

Darbs/ Centība

Centība tiek skaidrota kā čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk.

Maijs “Katram putnam sava ligzda mīļa”

Ģimene/ Līdzcietība

Līdzcietība - kā attīstīta empātija, vēlme iejusties otra pārdzīvojumos un aktīvs atbalsts

DIENAS RITMS:

 

7.00 - 8.00 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, spēles un rotaļas, individuālais darbs
8.00 - 8.10 Rīta vingrošana
8.30 – 9.00 Brokastis
9.00 Rīta sarunas
9.10 – 11.20 Rotaļnodarbības (saskaņā ar rotaļnodarbību sarakstu nedēļai), pastaiga, vērojumi, zināšanu un prasmju nostiprināšana, sporta spēles, pedagogu individuālais darbs ar bērniem.
11.40 – 12.10 Pusdienas
12.30 - 15.00 Gatavošanās atpūtai, atpūta
15.00 - 15.25 Celšanās, gatavošanās launagam
15.30 - 15.45 Launags
15.50 - 19.00 Rotaļas, patstāvīga darbošanās, pedagogu individuālais darbs ar bērniem, vērojumi, sarunas, interešu izglītības pulciņi, pastaiga, sarunas ar vecākiem, došanās mājās

Piesaki savu bērnu PPII “Laumiņas Rezidence”

Aizpildi anketu

Saņem zvanu

Atnāc uz iepazīšanos

Uzsāc pirmsskolas gaitas

Elza Šmitiņa

Elza Šmitiņa

Nometņu ielas vadītāja

 

Vecāku atsauksmes


Esam izvēlējušies labāko pirmsskolas izglītības iestādi, jo Laumiņas Rezidence ir tuvu mājām, it kā Āgenskalna centrā, bet tai pat laikā sajūta kā parkā un tādā mazā, drošā bērnu pasaku zemē.
Jana Bērziņa

Audzēknes mamma

Laumiņas Rezidence

Pin It on Pinterest

Share This